Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie

ul. Mickiewicza 39
70-383 Szczecin
Infolinia 800 13 14 14 (przerwa w usłudze)

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14 (przerwa w usłudze)

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

d0pTi0zpBbRLCBUGzfAHW2WlXcwXMTh4RPVQCKADgHI

GwUKcO6xdI-qCI2v3t08KXEp2Pgte-VYDl5WkO9wdY8

e-PJiFT6ezWmWFx5JHu9BV1OLu-XtUtMti5KYmHGDAM

B-3qGETUeDUn0Mw7JUGQ5pnh9B763RbQWs_K0b89bV8

pAOcPp4TkqUtE_2wl9CQNXMiIiUlJga45Eq6YOuwy2o

Jesteś na: Strona główna / Szkolenia

Szkolenia

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

 • Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz na stronie internetowej: pup.Szczecin.ibip.pl.
  Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (karta kandydata na szkolenie) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.
 • Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

 • osoby bezrobotne, którym został ustalony profil pomocy II. W przypadku szkoleń grupowych w uzasadnionych przypadkach mogą zostac również skierowane osoby bezrobotne, którym ustalono profil pomocy I
 • osoby poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.
 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • Regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.
 • Niezwłoczne przedstawienie w PUP świadectwa ukończenia szkolenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r . Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Karolina Sadowska - Gotowała doradca klienta 91 42 54 959
Karolina Grochowska doradca klienta 91 42 54 959
Aneta Rzewnik Pomoc biurowa 91 42 54 961
Dominika Fiejtek doradca klienta 91 42 54 961
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2014-07-14 14:54więcej

Redakcja strony: Szkolenia

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-28 13:11:51
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:41
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-28 13:11:51
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:38
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 20887
 • -aL34R35lxayXqFYsXpms4W60Ht6dilKEhRwcpS79tQ

 • yyoikXbGRWEJdAdt_hJEOFw_g4JemJlTHOcbOWPmu-M

 • RGS_8rjjs8sjIOFGeHEZ-PhKbogihi5DH-CBkEt39Sc

 • l40zFborQz-yB0ExwpN3OV3m_9m7uLrJrFqSBE5sVCA

 • 5e3rgKoRJd7LlSyLFtoVKvleYF1QHcx1rG_aReD_5oI

 • ctDgkWVKDFJpyHmqzHEXzesNiK3fU2Sva1G8b3Jf1YA

 • NH6M0xXqzRK_YUZBKQ1BD5rRdAOQORsReB5flaYdUg4

 • AJVL-pSxV1Enbi0VbxfSmJQA3rW2SQWVmpnmwGvCnao

 • e-5THePCz834qtk3qwH_6RqYYdkldg0DL8j6_odsHDA

 • rAqZbNEil4arM22kKM5iOmX7fjuuSPRHYhPdorpf-Do

 • UXpZBVRIw9QeevMgQJo3cKt-RUsTxxrk-8kwOmcYA1c

 • yqNaDHsT9tv8j_WPaWZVJ7UA6Vij9mM32EcisFF-E58

 • utaGNC3AHpfgFd195xfUfne9rheNVrC5zv1qZzfe4YU

 • xqhrImZ6pJF6GszUrrQLT9DgiPGhmfic__r7hu2-D1E

 • 4-HZoywqoJ8yBOITyL88Ern_bAqq7MVc4tcjMzA_huk

 • 9DyTNf5_Wqygzbj7bELPL_exAR12H8d0H-06urdrSEI

 • qTFjDCcEQa0r4T0twKorzU3g4ieeZdlLFdp9EbEew8E

 • GqEwru-J4vpXHXMqm_W-LsU9oR7b9wDF0x2zVpuLOBk

 • Dh502WGQuePOTORbibC40uwrfilsXnyA9MuQO-TA5RQ

 • aa-gHfv-0vMOyw5-9Czf4C7pwvQ8Qu1usyE8xLsIRh0

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Rejestracja przez Internet - zapraszamy do korzystania z nowego systemu. Nie musisz stać w kolejkach, skorzystaj a zaoszczędzisz czas!