Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie

ul. Mickiewicza 39
70-383 Szczecin
Infolinia 800 13 14 14

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

d0pTi0zpBbRLCBUGzfAHW2WlXcwXMTh4RPVQCKADgHI

GwUKcO6xdI-qCI2v3t08KXEp2Pgte-VYDl5WkO9wdY8

e-PJiFT6ezWmWFx5JHu9BV1OLu-XtUtMti5KYmHGDAM

B-3qGETUeDUn0Mw7JUGQ5pnh9B763RbQWs_K0b89bV8

pAOcPp4TkqUtE_2wl9CQNXMiIiUlJga45Eq6YOuwy2o

Jesteś na: Strona główna / Szkolenia

Szkolenia

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

  • Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz na stronie internetowej: pup.Szczecin.ibip.pl.
    Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (karta kandydata na szkolenie) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.
  • Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

  • osoby bezrobotne, którym został ustalony profil pomocy II. W przypadku szkoleń grupowych w uzasadnionych przypadkach mogą zostac również skierowane osoby bezrobotne, którym ustalono profil pomocy I
  • osoby poszukujące pracy, które:
    • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,
    • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
    • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
    • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
    • są żołnierzami rezerwy,
    • pobierają rentę szkoleniową,
    • pobierają świadczenie szkoleniowe,
    • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
    • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

  • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
  • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
  • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
  • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.
  • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

  • Regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
  • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.
  • Niezwłoczne przedstawienie w PUP świadectwa ukończenia szkolenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

  • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
  • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm..)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Karolina Sadowska - Gotowała Specjalista ds. rozwoju zaodowego - doradca klienta 91 42 54 959
Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zaodowego - doradca klienta 91 42 54 959
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zaodowego - doradca klienta 91 42 54 961
Dominika Fiejtek Specjalista ds. rozwoju zaodowego - doradca klienta 91 42 54 961
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:50więcej

Redakcja strony: Szkolenia

  • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-28 13:11:51
  • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:41
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-28 13:11:51
  • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:38
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 21337
  • -aL34R35lxayXqFYsXpms4W60Ht6dilKEhRwcpS79tQ

  • yyoikXbGRWEJdAdt_hJEOFw_g4JemJlTHOcbOWPmu-M

  • RGS_8rjjs8sjIOFGeHEZ-PhKbogihi5DH-CBkEt39Sc

  • l40zFborQz-yB0ExwpN3OV3m_9m7uLrJrFqSBE5sVCA

  • 5e3rgKoRJd7LlSyLFtoVKvleYF1QHcx1rG_aReD_5oI

  • ctDgkWVKDFJpyHmqzHEXzesNiK3fU2Sva1G8b3Jf1YA

  • NH6M0xXqzRK_YUZBKQ1BD5rRdAOQORsReB5flaYdUg4

  • AJVL-pSxV1Enbi0VbxfSmJQA3rW2SQWVmpnmwGvCnao

  • e-5THePCz834qtk3qwH_6RqYYdkldg0DL8j6_odsHDA

  • rAqZbNEil4arM22kKM5iOmX7fjuuSPRHYhPdorpf-Do

  • UXpZBVRIw9QeevMgQJo3cKt-RUsTxxrk-8kwOmcYA1c

  • yqNaDHsT9tv8j_WPaWZVJ7UA6Vij9mM32EcisFF-E58

  • utaGNC3AHpfgFd195xfUfne9rheNVrC5zv1qZzfe4YU

  • xqhrImZ6pJF6GszUrrQLT9DgiPGhmfic__r7hu2-D1E

  • 4-HZoywqoJ8yBOITyL88Ern_bAqq7MVc4tcjMzA_huk

  • 9DyTNf5_Wqygzbj7bELPL_exAR12H8d0H-06urdrSEI

  • qTFjDCcEQa0r4T0twKorzU3g4ieeZdlLFdp9EbEew8E

  • GqEwru-J4vpXHXMqm_W-LsU9oR7b9wDF0x2zVpuLOBk

  • Dh502WGQuePOTORbibC40uwrfilsXnyA9MuQO-TA5RQ

  • aa-gHfv-0vMOyw5-9Czf4C7pwvQ8Qu1usyE8xLsIRh0

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Rejestracja przez Internet - zapraszamy do korzystania z nowego systemu. Nie musisz stać w kolejkach, skorzystaj a zaoszczędzisz czas!